Mga Form sa Pagtatasa

English Español 中文 Русский 日本語 臺灣 한국어 ไทย Português Italian Francese Deutsch

Magagamit para i-download ang M ga Kopya ng Form sa Pagtatasa at mga tagubilin. Kapag nagsusumite ng form, pakisigurong isama ang Numero ng Pagkakakilanlan ng Turismo ng negosyo mo na nabanggit sa sulat o mga abiso na ipinadala ng Opisina ng Turismo ng California.

MGA FORM SA PAGTATASA NG TURISMO


INDUSTRIYA NG PAG-UPA NG KOTSENG PAMPASAHERO


MGA KARAGDAGANG PAGKUKUNA